2021 йил «26»июндаги «Хива универсал савдо комплекси » акциядорлик жамияти акциядорларининг йиллик умумий йиғилишида Бошкарув раиси в.в.б Д.Давлетовнинг 2020 йил якуни бўйича хисоботи.

2021 йил «26»июндаги «Хива универсал савдо комплекси » акциядорлик жамияти акциядорларининг йиллик умумий йиғилишида Бошкарув раиси в.в.б Д.Давлетовнинг 2020 йил якуни бўйича хисоботи.

Хурматли акциядорлар .

       Жамиятимиз  ходимлари  Президентимиз  Фармонлари, Хукуматимиз  ҳамда  вилоят хокимлигининг  қарорлари  ва  “Хоразм бозорлари ва савдо комплекслари” вилоят уюшмаси  раҳбариятининг кўрсатма-топшириқларини  амалда  бажариб, астойдил  меҳнат қилиб келмоқдалар.

        Бу  борада  жамиятимиз 2020 йилнинг  барча  иқтисодий кўрсатгичлари  бўйича  ижобий натижаларга  эришди.

        Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Деҳқон  бозорлари  ва савдо комплекслари фаолиятини ташкил қилишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги 2010 йил 26 апрелдаги ПК 1326-сонли қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг  «Бозорлар ва  савдо комплекслари фаолиятини тартибга солишга доир қўшимча чора-тадбирлар  тўғрисида»ги 2012 йил  28-августдаги 253-сонли қарори ва Хоразм вилояти  Хокимининг 2021-йил 27-март 91к–сонли  карорлари амалга  оширилди.

       2020 йил давомида шартнома асосида турғун  савдо шахобчаларида  савдо фаолияти  билан   шуғулланаётган    тадбиркорлардан ва бошқа  тушумлардан  жами хисобланган  даромадлар  400134550 сўм

           Жумладан:

   Ижара хаққи                                              395912550 сўм

   Бошка   тушумлар                                     4222000    сўм

        2020 йил жамиятимиз хисобидан махаллий бюджетга  32010764 сўм  пул маблағлари  хисобланиб, 17782729 сўм   ўтказилган.    

     Ўтган 2020 йил учун тасдиқланган бизнес-режага  асосан 39765800 сўм соф фойда кўриш белгиланган эди. Бозор ташкил қилинган кундан хозирги кунгача 2021 йил 1-январ холатига 399208243 сўмлик зарар мавжуд бўлиб, 2020 йил давомида 3698355 сўм фойда бошланғичдаги зарарни қоплашга йўналтирилмоқда.

        Ютуқларимиз  билан  бир  каторда  камчиликларимиз ҳам  йўқ эмас ва албатта жамоамиз билан  биргаликда  бор камчиликларни  олдини олиш ва  бартараф қилиш  чораларини кўрамиз.

 

                                                        ХУРМАТЛИ АКЦИЯДОРЛАР.

       «Хива универсал савдо комплекси »  акциядорлик  жамиятининг Низом жамгармаси  ер майдони билан биргаликда 9 191 515, 0 минг  сўмни ташкил қилиб, хар бир акцияни наминал киймати                         1000 сўмдан 8902715 дона акцияни

1000 сум бўлган 9 191 515 дона акция чиқарилган. Акциялар пакети қуйидагича тақсимланган   

  1. Хива туман Хокимининг ишончли вакили:                             70,2  %.   6438688   дона акция   
  2. «Янгиарик пахта тозалаш» ОАЖ                                                11,2   %.  1028000   дона акция 
  3. «Хива Универсал савдо комплекси» АЖ                                  18,6   %   1724827   дона  акция

                                 Жами:                                                                 100   %.  9191515  дона акция   

 

 

Республика Вазирлар Махкамасининг хукуматимиз акциядорлик жамиятлари фаолиятини яхшилашга доимо эътибор бериб келинмокда. Бунда Республиканинг акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хуқуқларининг химоя қилиш тўғрисида қонун дастури амалдаги хужжатдир.

 

ХУРМАТЛИ АКЦИЯДОРЛАР.

   Жамиятимиз олдида 2021  йилда  катта вазифалар турибди жорий йилда жами даромадни   750 млн сўмга  етказиш  режалаштирилган. Биз ишни тадбиркорлар билан конуний ташкил қилишимиз ва пул тушумни кўпайтиришимиз керак. Бу режани  бажаришни ташкил қилиш савдо комплекси ходимларидан катта махорат ва интизомни талаб  килади.

  Мен ўйлайманки савдо комплекси ходимлари ва тадбиркорлари  ўз ишини хозирга кун талабида ташкил қилади деб 2021 йил вазифаларини бажаришда хаммаларингизга соғлик-саломатлик  ишларингизда мувофақиятлар  тилайман .

                  

                 «Хива универсал савдо комплекси» АЖ

                                          бошкарув  раиси в.в.б:-                                       Д.Давлетов

 

 

2021 йил «26»июндаги «Хива универсал  савдо комплекси » акциядорлик жамияти акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида бош хисобчи У.Махмудовнинг  2020 йил якуни бўйича хисоботи.

 

           «Хива   универсал    савдо комплекси»  акциядорлик    жамияти

балансини белгиланган муддатларда тегишли ташкилотларга топширилиб  борилмокда.

«Хива универсал савдо комплекси» акциядорлик жамияти 2020 йил баланси тубандагилардан иборат.

 

Баланснинг актив  кисми буйича .

 Асосий воситалар суммаси                                    52217,0     минг сўм

 Номоддий активлар (хокимият)                             6805991,3 минг сўм

 Ишлаб чикариш захиралари                                   130136,4  минг сўм

 Тугалланмаган ишлаб чиқариш                             760571,7  минг сўм

 Таворлар                                                                    21208,3   минг сум

 Келгуси давр харажатлари                                       427037,1 минг сўм

 Харидор ва буюрмачи                                              393266,1 минг сум

 Мол етказиб берувчилар                                          511092,1 минг сўм

 Максадли давлат жамгармалари                                 2,7        минг сўм

 Бошка дебиторлик карзлари                                    710938,1  минг сўм

      Хисоблашиш счётида пул маблағлари                    529308,7  минг сўм

     Жами актив баланс бўйича                               10341769,5 минг сўм

 

Баланснинг пассив  кисми буйича .

 Устав капитали                                                         8902715,2 минг сўм

 Қўшилган  капитал                                               288766,8   минг сўм

 Тақсимланмаган файдо қопланмаган зарар           399208,2   минг сўм

 Максадли  тушумлар                                                39751,9     минг сўм

 Хоридор ва  буюртмачилар                                     1347000,4  минг сўм

 Мол етказиб берувчиларга                                        27461,1    минг сўм

 Бюджет буйича карзи                                                28737,5     минг сўм

 Максадли давлат жамгармалари тўлови                  171,6        минг сўм

 Мехнатга хак тулаш                                                   13390,7    минг сўм

 Бошка кридиторлар                                                    92982,5     минг сўм

      Жами пассив баланс буйича                                 10341769,5 минг сўм

 

        Ҳурматли акциядорлар жамиятимизнинг 2020 йил балансини тасдиклашларингизни сурайман!

        Жамиятимиз хисобидан «Хива универсал савдо комплекси»  акциядорлик жамиятимиз  йил якуни буйича 3698,4 сўм  файдо билан якунланди.

       Хурматли акциядорлар  жамиятимиз йил якуни буйича 3698,4 сўм  файдо бошланғичдаги зарарни қоплаш учун йўналтирилганлиги сабабабли 2021 йил тушумни ошириб дивидент беришга харакат киламиз.

 

                «Хива Универсал савдо комплекси»АЖ     

                                                            бош хисобчи:-                     У.Махмудов.